Vedtekter for Havrefjell Turlag

§ 1  Navn og formål

Havrefjell Turlag, stiftet 22.01.03, har som formål å fremme et aktivt og sikkert, enkelt og naturvennlig friluftsliv i samarbeid med andre organisasjoner. Havrefjell Turlag dekker området Risør, Gjerstad og Nissedal kommuner.

§ 2  Organisasjonsform

Havrefjell Turlag er et lokallag innen Arendal og Oppland Turistforening (AOT) og er tilslutta Den Norske Turistforening (DNT). Forholdet mellom Havrefjell Turlag og AOT er regulert gjennom en egen avtale som gjennomgås av styret en gang i året.

§ 3  Medlemmer

Medlemmer av DNT som er bosatt i Risør, Gjerstad og Nissedal blir automatisk medlemmer av lokallaget. Medlemmer av DNT som er bosatt andre steder kan melde ønske om medlemsskap i Havrefjell Turlag.

§ 4 Årsmøte

Årsmøtet er turlagets høyeste myndighet. Årsmøte skal avholdes innen utgangen av  januar. Saker som skal behandles på årsmøtet må sendes inn skriftlig seinest 1. desember året før. Varsel om denne fristen annonseres før 15. november. Årsmøtet skal annonseres i lokalavisa 3 uker før møtet. Det ordinære årsmøtet skal:

 ·          Velge møteleder

 ·          Godkjenne innkallingen

 ·          Velge referent

 ·          Velge to fra årsmøtet som undertegner protokollen

 ·          Godkjenne styrets årsmelding

 ·          Godkjenne revidert regnskap

 ·          Godkjenne driftsbudsjett

 ·          Velge:

 -Styreleder (velges hvert år)

 -Fire styremedlemmer (to er på valg hvert år)

 -To varamedlemmer til styret (velges for ett år)

 -Revisor (velges hvert år)

 -Valgkomité (en på valg hvert år)

 ·        Behandle evt. saker eller forslag fra Styret eller medlemmer.

 Valgkomiteen består av tre medlemmer, hvorav den som sitter på 3. året er leder. Medlemmene velges for h.h.v. 1., 2. og 3. år den første gangen.

 Stemmerett har alle medlemmer som møter personlig og som har betalt årskontingent.

 Forslag til endring av vedtektene kan bare vedtas av ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall av de møtende. Slike saker skal framgå av innkallinga.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte blir innkalt når styret finner det ønskelig eller dersom det blir krevd skriftlig av minst 10% av medlemmene. Samme innkallingsfrist og avstemningsregler som for ordinært årsmøte gjelder.

§ 6 Styret

Havrefjell Turlag skal ledes av et styre på 5 medlemmer + 2 varamedlemmer. Hver kommune bør være representert. Styret fordeler funksjonene mellom styremedlemmene.

Styremøter blir avholdt når leder fastsetter det eller når det blir krevd av minst 3 styremedlemmer. Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer er tilstede. Styremøtet refereres.

Styret kan oppnevne utvalg og utsendinger til å ta seg av spesielle oppgaver.

Ethvert vedtak krever enighet fra minst 3 av medlemmene.

Styrets leder forplikter Havrefjell Turlag med sin underskrift.

§ 7 Regnskap

Lagets regnskapsår er kalenderåret. Regnskapet skal revideres av 1 revisor som er valgt av årsmøtet. § 8 Oppløsning av foreninga For oppløsning av Havrefjell Turlag kreves 2/3 flertall på et årsmøte og på et påfølgende ekstraordinært årsmøte tidligst en måned seinere. Hvis oppløsning blir vedtatt, overdras Havrefjell Turlags midler til AOT for bestyring inntil et nytt turlag tilsluttet AOT er dannet i regionen.